Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en opdracht heeft gegeven tot het leveren van goederen.
 2. Opdrachtnemer: Caveo Internet BV.
 3. Opdracht: een verzoek tot het leveren van goederen en/of een verzoek tot het verrichten van werkzaamheden, hetzij in continuïteit, hetzij incidenteel. Een incidentele opdracht kan bevatten het verrichten van vooraf bepaalde werkzaamheden gedurende een vooraf bepaalde vastgestelde periode, het verrichten van een geheel van werkzaamheden teneinde een beoogd resultaat te bereiken of te verkrijgen.
 4. Werkzaamheden: het verrichten van diensten ten behoeve van de opdrachtgever zoals die zijn vermeld in de opdrachtbevestiging.
Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeld.
 3. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod opdrachtnemer heeft bereikt. Uit deze acceptatie moet blijken, dat de opdrachtgever zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

VERRICHTEN VAN DIENSTEN

Artikel 3. Uitvoering werkzaamheden en verplichtingen opdrachtgever
 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig diens oordeel redelijkerwijs nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Opdrachtgever blijft steeds aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid verplichting heeft voldaan.
 3. Indien de overeenkomst de verplichting voor opdrachtnemer bevat bepaalde gegevens te leveren, hetzij gedrukt, hetzij geschreven of op welke wijze dan ook verstrekt, zal opdrachtgever deze gegevens uitsluitend voor intern gebruik aanvaarden. Opdrachtgever zal dergelijke gegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en nimmer geheel of gedeeltelijk bekend maken aan anderen dan de persoon waarop deze betrekking heeft, noch gebruiken als bewijsmiddel bij enige (gerechtelijke) procedure. De gegevens mogen noch geheel, noch gedeeltelijk door opdrachtgever worden overgenomen, of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 4. Indien door omstandigheden welke niet toerekenbaar zijn aan opdrachtnemer een geplande opdracht niet kan worden uitgevoerd, is opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan opdrachtnemer verschuldigd.
 5. Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde originele stukken of gegevensdragers zullen zo spoedig als mogelijk aan opdrachtgever worden geretourneerd, tenzij opdrachtgever wenst, dat bewaring van de ter beschikking gestelde originele stukken of gegevensdragers geschiedt bij opdrachtnemer. Bewaring geschiedt alsdan voor risico van opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de rechten en verplichtingen die zij op grond van de overeenkomst jegens opdrachtgever heeft, over te dragen aan derden indien zij dit nodig of wenselijk acht, voor welke overdracht opdrachtgever op voorhand wordt geacht toestemming te hebben gegeven in het geval zij zulks niet binnen drie werkdagen na ontvangst van het bericht van opdrachtnemer daartoe hiertegen schriftelijk protest bij opdrachtnemer heeft aangetekend.
Artikel 4. Nakoming overeenkomst opdrachtnemer
 1. De overeengekomen te verlenen diensten worden geacht te zijn geschorst, zodra en zolang de opdrachtgever in gebreke is met de betaling van enig verschuldigd bedrag en met de continue verstrekking van up to date gegevens, danwel zolang opdrachtnemer door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten of rente kan doen gelden.
 2. Overschrijding van de overeengekomen termijn waarbinnen opdrachtnemer de diensten moet hebben verricht, door welke oorzaak dan ook, zal opdrachtgever behoudens in geval van bewezen opzet of grove schuld van opdrachtnemer en/of in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.
Artikel 5. Industriële en intellectuele eigendom
 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten van de geest van opdrachtnemer, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen of te exploiteren met het doel om deze producten voor gebruik door derden aan te wenden.
 3. Uitzondering op het in lid 2. gestelde kunnen slechts worden gemaakt na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer (indien en voor zover deze toestemming niet reeds uitdrukkelijk vooraf werd gegeven dan wel voor zover deze toestemming gelet op de aard van de zaak niet geacht moet worden te zijn verleend).
 4. Onder werken van de geest worden in dit artikel in ieder geval begrepen teksten, voorstellen, verslagen, ontwerpen, broncodes, computerprogramma's, systeemontwerpen en werkwijzen.
 5. Het gebruik van delen van producten, vervorming, waaronder ook wijzigingen in als geheel aangeleverde producten wordt verstaan, en het gebruik van vervreemdingstechnieken bij reproductie is niet toegestaan, tenzij partijen dit nadrukkelijk zijn overeengekomen.
 6. Bij overtreding van de in dit artikel genoemde bepalingen verbeurt opdrachtgever ten behoeve van opdrachtnemer dadelijk een niet voor mitigering in aanmerking komende boete van €453,78 per dag dat opdrachtgever in overtreding is, onverminderd het recht van opdrachtnemer de werkelijk geleden schade te vorderen.

LEVERING VAN GOEDEREN

Artikel 6. Kwaliteit en omschrijving
 1. Opdrachtnemer verbindt zich jegens opdrachtgever om haar goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte omschreven.
 2. Opdrachtnemer verbindt zich jegens opdrachtgever haar goederen te leveren, die:
  1. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
  2. in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters of modellen, die door opdrachtnemer en/of opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;
  3. de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enzovoort) leveren, zoals in offerte omschreven.
 3. Opdrachtnemer staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan opdrachtnemer kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.
Artikel 7. Eigendomsovergang en risico
 1. Behoudens het gestelde in lid 2. en 4. van dit artikel zal het eigendom van en het risico voor de goederen op opdrachtgever overgaan bij aflevering.
 2. Zolang opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt opdrachtnemer zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat het eigendom op opdrachtgever over, zodra opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.
 3. Indien er gerede twijfel bij opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is opdrachtnemer bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor door opdrachtnemer door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 4. Als opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van opdrachtnemer en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij opdrachtgever zijn bezorgd en afgeleverd.
Artikel 8. Tijdstip van levering

Opdrachtnemer zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, die respectievelijk bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop opdrachtnemer de order heeft bevestigd.

OVERIG

Artikel 9. Overmacht
 1. De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke opdrachtnemer door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht is sprake, indien opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst met opdrachtgever verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van opdrachtnemer als bij derden, van wie opdrachtnemer de benodigde materialen en/of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij de opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van de opdrachtnemer ontstaan.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de opdrachtgever en de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de opdrachtnemer slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de overeengekomen goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde kopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen haar reeds geleverd was naar opdrachtnemer terug te zenden voor rekening en risico van opdrachtgever, indien opdrachtnemer kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.
Artikel 10. Tarieven en prijzen
 1. De tarieven voor de dienstverlening door de opdrachtnemer staan vermeld in de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst. Deze tarieven zijn maximaal één jaar geldig.
 2. De koopprijs van goederen omvat, tenzij het tegendeel is overeengekomen, de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door opdrachtgever aangewezen, en voorts de eventuele kosten van montage en instructie.
 3. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen prijs, vermeerderd ingevolge het in dit artikel bepaalde aan opdrachtnemer te betalen op het tijdstip of de tijdstippen, die in de opdracht zijn vastgelegd.
Artikel 11. Tarief- en prijswijzigingen
 1. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidshalve worden opgelegd, alsook exclusief de bijkomende (on)kosten.
 2. Indien na het totstandkomen van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook indien zulks geschiedt ingevolge voorzienbare omstandigheden - behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen onder opgave van grondslag en berekeningswijze.
 3. Door opdrachtnemer wordt onverwijld schriftelijk mededeling gedaan van de tariefwijziging.
Artikel 12. Wetswijzigingen
 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te wijzigen overeenkomstig wetswijzigingen en/of door de overheid en/of andere bevoegde instanties anderszins opgelegde verplichtingen.
 2. De wijziging van de overeenkomst op grond van lid 1. van dit artikel geschiedt zo mogelijk in overleg met de opdrachtgever. In ieder geval wordt van een zodanige wijziging van de overeenkomst onverwijld door opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever een mededeling gedaan.
 3. De kosten, voortvloeiende uit zodanige door de wet, de overheid of enige andere bevoegde instantie voorgeschreven wijzigingen zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 13. Betaling
 1. Facturen van opdrachtnemer dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden voldaan op de door opdrachtnemer aan te geven wijze. Opdrachtgever is niet bevoegd op het bedrag vermeld op de factuur enig bedrag wegens een door haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 2. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de opdrachtgever terstond opeisbaar.
 3. Indien opdrachtgever niet aan haar verplichtingen voldoet binnen de overeengekomen termijn, is zij van rechtswege, zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, in gebreke. Voor iedere dag, maand of een gedeelte van de maand waarin opdrachtgever met de betaling van een factuur in gebreke is, wordt de wettelijke rente verschuldigd.
 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die opdrachtnemer maakt in het kader van de incasso van een vordering op opdrachtgever, voortvloeiend uit het niet-nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van €226,89. Het staat opdrachtnemer evenwel vrij de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Het is opdrachtgever niet toegestaan de betaling op te schorten.
 5. Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de factuur, heeft de opdrachtnemer het recht, onverminderd hetgeen in de voorafgaande leden is bepaald, verder uitvoering van werkzaamheden te staken danwel op te schorten. Tevens heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en volledige (schade)vergoeding te eisen voor de, door de toerekenbare tekortkoming door opdrachtgever, aan opdrachtnemer veroorzaakte schade. Hieronder zijn ook begrepen verrichte of nog te verrichten uitgaven, diensten, gederfde en nog te derven inkomsten.
 6. Opdrachtgever blijft te allen tijde (hoofdelijk) aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.
Artikel 14. Ontbinding
 1. De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surcéance van betaling aanvraagt, of een verzoek van opdrachtnemer, natuurlijk persoon, door de Rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
Artikel 15. Reclame
 1. Indien opdrachtgever bezwaren heeft tegen (welk onderdeel dan ook van) de factuur, is zij verplicht dit schriftelijk en duidelijk gespecificeerd aan opdrachtnemer bekend te maken binnen acht dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan het recht van bezwaar komt te vervallen.
 2. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen dient schriftelijk en duidelijk gespecificeerd aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt binnen acht dagen na het verrichten van de desbetreffende diensten en/of levering van de goederen.
 3. Een aan opdrachtnemer aangegeven bezwaar geeft geen recht op opschorting van betalingsverplichting.
Artikel 16. Aansprakelijkheid
 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade, welke rechtstreeks is ontstaan bij de uitvoering van het overeengekomene en welke schade het rechtstreeks gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de hoogte van het in rekening gebrachte factuurbedrag. De aansprakelijkheid zal voorts, indien en zolang opdrachtnemer tegen aansprakelijkheid uit bedrijfsuitoefening verzekerd is, alleen gelden voor die schadeverzekerde gebeurtenissen die krachtens de desbetreffende verzekering van opdrachtnemer zijn gedekt. Opdrachtnemer is nimmer voor het meerder aansprakelijk.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade jegens derden. Opdrachtgever wordt bij het sluiten van een overeenkomst met opdrachtnemer steeds hiervoor te vrijwaren.
Artikel 17. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden bij uitsluiting berecht door een bevoegde Rechter te Rotterdam.
Artikel 18. Conversie

Indien er voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of een mogelijk onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, dan komt die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomende betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24296740.